Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Η INSTAPEN, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας, αριθ. 94 («Εταιρεία»), μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου της, https://www.instapen.gr/.com («διαδικτυακός τόπος»), παρέχει στον επισκέπτη / χρήστη του διαδικτυακού τόπου της τη δυνατότητα να ενημερωθεί αναφορικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες που παρέχει. Σας προτρέπουμε, προ της περιηγήσεως στον διαδικτυακό τόπο, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την επίσκεψή του. Σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων χρήσης, σημειώνεται ότι δεν θα είστε σε θέση να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Για την χρήση του ιστοτόπου και των παρεχόμενων διά αυτού υπηρεσιών, οι χρήστες οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ικανότητα προς δικαιοπραξία).

2. Περιορισμός ευθύνης χρήσης διαδικτυακού τόπου

Η ανταλλαγή των αρχείων και των πληροφοριών μεταξύ του εκπονητή (writer) και του χρήστη θα πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου. Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη η ευθύνη για την χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού τόπου πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία προστασία στους χρήστες που συναλλάσσονται εκτός της πλατφόρμας και δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και σχετίζονται με την λειτουργία ή την συμβατότητα της υποδομής του χρήστη ή με την χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι σε ουδεμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τήρηση προθεσμιών και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι εκπονητές (wirters). Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των πελατών με τον εκάστοτε εκπονητή (writer).

Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση υποκλοπής και δημοσίευσης του περιεχομένου μίας παραγγελίας από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπονητών (wirters).

3. Ασφάλεια και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη / χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η INSTAPEN έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντι-ικών προγραμμάτων, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, η Εταιρεία ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.

Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, όπως και για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

4. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα διά του παρόντος ιστοτόπου, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την Privacy Policy της INSTAPEN αναρτημένη εδώ.

5. Εξυπηρέτηση και επικοινωνία

Οι επισκέπτες / χρήστες (πελάτες, εκπονητές και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο) έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω της τεχνικής υποστήριξης, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν στην σελίδα Επικοινωνία. Επιπλέον, είναι δυνατή η τηλεφωνική υποστήριξη πελατών, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα εως Παρασκευή εκτός επίσημων αργιών και από ώρα 09.00 πρωινή έως 18.00 ώρα απογευματινή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της INSTAPEN, στο (+30) 2114117517.

Κατόπιν παροχής ειδικής συγκατάθεσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης τους με την Εταιρεία. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτή, διέπεται από την Privacy Policy της INSTAPEN αναρτημένη εδώ και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου (ISPs), ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται στους εκάστοτε χρήστες, να παραδίδονται σε αυτούς, δίχως να φέρει οιασδήποτε μορφής ευθύνη, στην περίπτωση που τούτα δεν παραδοθούν. Ο χρήστης οφείλει να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια και να ελέγχει τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή / και τον φάκελο των «Junk», για τυχόν μηνύματα, τα οποία έχουν παραδοθεί ή / και εκ παραδρομής μεταφερθεί στον φάκελο «Junk».

6. Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ενεργώντας καλή τη πίστει και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά του διαδικτυακού τόπου και σε σχέση με αυτόν, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου και κατά συνέπεια στην Εταιρεία.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να προβαίνει σε προσήκουσα χρήση αυτού, να μην επιχειρεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν, στον διακομιστή του, ή σε οποιονδήποτε άλλον διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέονται με αυτόν. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε χρήση του διαδικτυακού τόπου για μη νόμιμους ή αθέμιτους σκοπούς ή να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στο εσωτερικό ή διεθνές δίκαιο ή στο δίκαιο κράτους μέλους και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους χρήστες ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης οφείλει να μην αποστέλλει, μεταδίδει, δημοσιεύει, κ.λπ. περιεχόμενο, το οποίο είναι παράνομο, βλαπτικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή εκφράζει φυλετικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να βλάψει οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να μεταδίδει, κοινοποιεί, δημοσιεύει, κ.λπ. περιεχόμενο (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο επιχειρηματικού απορρήτου ή / και εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από ειδικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε προσφορά παράνομων υπηρεσιών ή απατηλών, να μην προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες υπέρ αυτού ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, να μην προβαίνει σε υποβολή παραγγελίας, προς εκπλήρωση διαδικασίας ακαδημαϊκών ή σχολικών εξετάσεων ή εξετάσεων άλλης μορφής, οι οποίες απαιτούν την διαδικασία εξέτασης.

Εάν διαπιστωθεί από την εταιρία παραβίαση των όρων χρήσης, ο χρήστης ενδέχεται να λάβει προς τούτο ειδοποίηση όταν συνδεθεί στο λογαριασμό του και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τεθεί προσωρινά σε αδράνεια ή να απενεργοποιηθεί οριστικά ο λογαριασμός του ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες των λογαριασμών μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα της , προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για τη φερόμενη παραβίαση και την κατάσταση του λογαριασμού τους. Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη.

7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, δεδομένων, λογισμικού, ειδήσεων, άρθρων και πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της INSTAPEN ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτής, διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που ενδέχεται να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

8. Παραγγελίες

Στο πλαίσιο αιτήματος παραγγελίας από πελάτη, εμφανίζεται το αίτημα παραγγελίας στο προφίλ του, στο πεδίο Παραγγελίες. Επιπλέον, αποστέλλεται και σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκπονητών, βάσει του αντικειμένου συγγραφής ή / και ενδιαφέροντος (προφίλ), το οποίο έχουν (οι εκπονητές) επιλέξει, κατά την δημιουργία λογαριασμού / εγγραφή τους στην πλατφόρμα.

Για να υπάρξει έγκυρη συμφωνία μεταξύ εκπονητή και πελάτη, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Η συμφωνία μεταξύ εκπονητή και πελάτη ολοκληρώνεται μόνο με την ολοκλήρωση της πληρωμής και αφού αυτή επιβεβαιωθεί από την INSTAPEN. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο εκπονητής οφείλει να αρχίσει να εργάζεται επί της παραγγελίας. Με ολοκλήρωση της αγοράς της προσφοράς, γίνεται η ανάθεση της παραγγελίας και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόσο στον εκπονητή όσο και στον πελάτη.

Οι λεπτομέρειες της παραγγελίας είτε προκύπτουν από το αίτημα του πελάτη, είτε συμφωνούνται μεταξύ εκπονητή και πελάτη μέσω της chat συνομιλίας. Ο πελάτης υποχρεούται να παρακολουθεί - μέσω της chat συνομιλίας - την εξέλιξη της παραγγελίας του, το περιεχόμενο του παραδοθέντος, καθώς και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του εκπονητή. Συνεπώς, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το τελικό περιεχόμενο του παραδοθέντος ή/και για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκ μέρους του εκπονητή.

Η ολοκλήρωση και παράδοση μίας παραγγελίας γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάρτηση της εργασίας στην πλατφόρμα, ο εκπονητής ενημερώνει άμεσα την INSTAPEN, η οποία αναλαμβάνει η ίδια την αποστολή της στο πελάτη. Απαγορεύεται ρητώς η αποστολή της εργασίας από τον εκπονητή στον πελάτη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ακολουθεί πλήρης έλεγχος λογοκλοπής στο τελικό επισυναπτόμενο αρχείο (βλ. Έλεγχος λογοκλοπής). Σε αυτόν τον έλεγχο, το ποσοστό λογοκλοπής δεν πρέπει να ξεπερνά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των ιδιωτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη και να μην υπάρχει εκτενής αυτολεξεί παράθεση διαδικτυακών πηγών ή / και εργασιών σπουδαστών, ακόμη και σε ποσοστό μικρότερο του προαναφερθέντος. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η παραγγελία δεν θεωρείται ολοκληρωμένη και η INSTAPEN δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εκπονητή, εωσότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διορθώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης και ο εκπονητής δύνανται να αξιολογήσουν την εμπειρία τους από την μεταξύ τους συνεργασία.

9. Ακύρωση παραγγελίας

Η ακύρωση μίας υποβληθείσας παραγγελίας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω των λειτουργιών της πλατφόρμας, στην καρτέλα Παραγγελίες, στην στήλη Ενέργειες, από πλευράς του φοιτητή. Από πλευράς του εκπονητή, είναι δυνατή η ακύρωση της υποβληθείσης από εκείνον προσφοράς, μέσω της πλατφόρμας, στην καρτέλα Κερδισμένες Παραγγελίες. Η ακύρωση παραγγελίας είναι μη αναστρέψιμη.

Η ακύρωση μπορεί να γίνει για οποιονδήποτε λόγο σχετίζεται με την παραβίαση των Όρων Χρήσης, κακή συμπεριφορά ή αθέμιτη ή ακατάλληλη χρήση της πλατφόρμας.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την αξιολόγηση της παραδοθείσας παραγγελίας από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία ευθύνεται για την μη εμπρόθεσμη ή/και την μη παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη, ο οποίος αποζημιώνεται με επιστροφή χρημάτων ποσού που αντιστοιχεί στο 68% της συνολικής τιμής της παραγγελίας. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στον δηλωθέντα PayPal λογαριασμό. Συνεπώς, σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο, είτε με υπαιτιότητα του πελάτη, είτε με υπαιτιότητα του εκπονητή, ο πελάτης υποχρεούται στην απόδοση στην εταιρεία ποσού που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής τιμής της παραγγελίας.

Σε περίπτωση χρήσης του παραληφθέντος έργου αρχείου από τον πελάτη, ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας με επιστροφή χρημάτων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένας χρήστης βαρύνεται με υπαιτιότητα ακύρωσης δύο (2) παραγγελιών και άνω, τότε τα έξοδα ακύρωσης οποιασδήποτε επόμενης παραγγελίας διαμορφώνονται πλέον σε 30%.

Εξαίρεση από την ως άνω κύρωση προβλέπεται στους παρόντες Όρους και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας (λ.χ. ασθένεια, ατύχημα, κ.λπ.) και η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή, μόνο εφόσον ο χρήστης υποβάλλει τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά προς τούτο ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ως ορίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το μέρος το οποίο επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας, οφείλει να την αποδείξει σχετικώς.

10. Λογαριασμός χρηστών

Κατά την εγγραφή χρήστη / δημιουργία λογαριασμού, οι χρήστες καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμό, με σκοπό την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με υποχρέωση αποδοχής των παρόντων Όρων. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να δηλώνουν με ακρίβεια τα στοιχεία τους, τα οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει, μέσω αποδεικτικών εγγράφων.

Ο χρήστης μπορεί να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό. Ώστε, σε περίπτωση παραβίασης του εν λόγω ότου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε επιπλέον λογαριασμό.

Ο λογαριασμός χρήστη προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση, αποκλείοντας, την πώληση του λογαριασμού του, την χρήση του από τρίτα πρόσωπα με σκοπό την μεταπώληση, διαφήμιση και προώθηση υπηρεσιών και τη διαμεσολάβηση. Στο ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης με τον εν λόγω όρο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό, με την επιφύλαξη σχετικών νομικών ενεργειών.

11. Απενεργοποίηση λογαριασμού χρηστών

Εάν διαπιστωθεί από την Εταιρεία παραβίαση των παρόντων Όρων ή / και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο χρήστης ενδέχεται να λάβει προς τούτο σχετική ειδοποίηση, όταν συνδεθεί στο λογαριασμό του και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο. Ώστε, ενδέχεται να τεθεί προσωρινά σε αδράνεια ή να απενεργοποιηθεί οριστικά ο λογαριασμός, σε αναλογία με την παραβίαση. Οι χρήστες των λογαριασμών μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα της INSTAPEN, προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για την φερόμενη παραβίαση και την κατάσταση του λογαριασμού τους. Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη.

Επιπροσθέτως, οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν αυτοβούλως την κατάργηση του λογαριασμού τους, οποτεδήποτε. Κατάργηση λογαριασμού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση που το αίτημα δεν προέρχεται από τον ίδιο τον χρήστη του εν λόγω λογαριασμού. Για να είναι δυνατή η κατάργηση λογαριασμού χρήστη μετά από αίτημα αυτού (και όχι για την περίπτωση αυτεπάγγελτης απενεργοποίησης του λογαριασμού) από την INSTAPEN, απαιτείται να μην υπάρχουν εκκρεμείς ή ακυρωμένες παραγγελίες. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος απενεργοποίησης λογαριασμού από εκπονητή, η INSTAPEN προβαίνει σε έλεγχο εκκρεμών παραγγελιών, με σκοπό την επιβεβαίωση ή μη του αιτήματος.

12. Εκπονητές / Writers

Για να αποκτήσει κάποιος χρήστης την ιδιότητα του εκπονητή, πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο της INSTAPEN, και έτσι θα ενημερώνεται και θα παρακολουθεί τις προσφορές σε παραγγελίες που υποβάλλονται και αναρτώνται από τους φοιτητές. Μετά την ανάθεση μίας παραγγελίας, ο εκπονητής φέρει την υποχρέωση να την διεκπεραιώσει εντός του καθορισμένου χρονικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί και με βάση τις ακριβείς απαιτήσεις της παραγγελίας, ως έχουν αναρτηθεί ή τίθενται εκάστοτε υπόψη.

Οι εκπονητές μπορούν ελεύθερα να αναπροσαρμόσουν ή να αποσύρουν την προσφορά τους σε συγκεκριμένη παραγγελία που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Προ του να προβούν σε κοστολόγηση ορισμένης παραγγελίας, οι εκπονητές οφείλουν να ελέγχουν διεξοδικά τις απαιτήσεις της, την προθεσμία της και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ώστε να είναι βέβαιοι για την ανάληψη και διεκπεραίωση αυτής. Μετά την υποβολή της προσφοράς, ο πελάτης μπορεί άμεσα να αναθέσει την παραγγελία του στον εκπονητή.

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο μίας παραγγελίας είναι ψευδές ή παραπλανητικό και υπάρξει αποδοχή της προσφοράς από τον φοιτητή, ο εκπονητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την INSTAPEN. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία προχωρεί στην ακύρωση της συνεργασίας, δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση του εκπονητή.

Ο εκπονητής μπορεί να εντοπίσει όλες τις ενεργές συνεργασίες του στην καρτέλα «Κερδισμένες Παραγγελίες», η οποία υπάρχει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο εκπονητής οφείλει να αναρτήσει το τελικό ολοκληρωμένο κείμενο της εργασίας και όχι τμήμα αυτής.

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας με τον πελάτη, ο εκπονητής οφείλει να διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον πελάτη, να τον ενημερώνει κατάλληλα για την εξέλιξη και την πορεία της εργασίας και να απαντά σε εύλογο χρονικό διάστημα σε πιθανά ερωτήματα του πελάτη, ενεργώντας σε κάθε περίπτωση καλή τη πίστει.

Μετά την παράδοση της εργασίας και στην περίπτωση κατά την οποία πελάτης αιτηθεί διορθώσεις, ο εκπονητής οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες των διορθώσεων που έχουν αιτηθεί από τον πελάτη, με σκοπό η εργασία να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές, ως έχουν τεθεί από τον πελάτη και έχουν γίνει αποδεκτές από τον εκπονητή.

Σε περίπτωση μη άμεσης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων από τον εκπονητή διορθώσεων, η INSTAPEN έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή του εκπονητή για την συγκεκριμένη εργασία, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες διόρθωσης.

Σε περίπτωση που ο πελάτης, αιτηθεί προσθήκες / αναδιαμόρφωση της παραγγελίας, η οποία έχει τύχει αποδοχής και οι οποίες (προσθήκες) δεν αναγράφονταν στην αρχική παραγγελία, ο εκπονητής έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην υλοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπονητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη να προχωρήσει σε νέα παραγγελία για την οποία ο εκπονητής θα υποβάλει προσφορά για την υλοποίηση της.

Ο εκπονητής οφείλει να παραδίδει εμπρόθεσμα τις παραγγελίες που έχει αναλάβει, καθώς η εκπρόθεσμη παράδοση της παραγγελίας αποτελεί λόγο ακύρωσης αυτής. Ο εκπονητής οφείλει να παρέχει στο ακέραιο τις υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί, άλλως οιαδήποτε παράλειψή του αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμφωνίας με την εταιρεία. Ειδικότερα, ο εκπονητής οφείλει να επικοινωνεί άμεσα με τον πελάτη μέσω του chat και να απαντά πλήρως και σε εύλογο χρονικό διάστημα - το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 24 ώρες - σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις, διορθώσεις και προσθήκες που έχουν επισημανθεί από τον πελάτη και να παραδίδει εμπρόθεσμα την παραγγελία που έχει αναλάβει. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, δύναται να λάβει χώρα αναστολή ή/και ακύρωση της πληρωμής του εκπονητή, κατά την κρίση της εταιρείας, μη αποκλειόμενης οιασδήποτε άλλης αξίωσης αστικής φύσης από την τελευταία.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκπονητής, από κοινού και σε συνεργασία με τον πελάτη, αποφασίσουν να παρατείνουν την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας, ο εκπονητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την INSTAPEN. Η αμοιβαία παράταση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

Στην περίπτωση μη τήρησης των Όρων Χρήσης σε μία συνεργασία, από υπαιτιότητα του εκπονητή και η οποία θα οδηγήσει σε ακύρωση της παραγγελίας, τα έξοδα ακύρωσης τα οποία ανέρχονται 32% της τιμής προσφοράς της εργασίας βαραίνουν τον εκπονητή και επιβαρύνουν τον λογαριασμό του.

Οι εκπονητές οφείλουν να παραδίδουν το αντικείμενο της παραγγελίας (εργασία, βιογραφικό σημείωμα, κ.λπ.) πρωτότυπο, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε πιθανό ίχνος λογοκλοπής. Ώστε, η INSTAPEN διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου λογοκλοπής. Σε περίπτωση που το ποσοστό λογοκλοπής το οποίο θα εντοπιστεί, είναι ανώτερο από τα επιτρεπτά ακαδημαϊκά όρια (βλ. ανωτέρω), η INSTAPEN ενημερώνει τον εκπονητή και τον πελάτη και θέτει σε αναβολή την ολοκλήρωση της πληρωμής του εκπονητή, εωσότου αυτός αποστείλει εκ νέου το αντικείμενο της εργασίας, η οποία θα ελεγχθεί εκ νέου από την INSTAPEN.

Οι εκπονητές οφείλουν να διατηρούν ενεργό λογαριασμό PayPal, με σκοπό την επιτυχή πληρωμή τους. Η καταχώρηση των στοιχείων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους εκπονητές. Η INSTAPEN ουδεμία ευθύνη φέρει για την δήλωση του λογαριασμού PayPal, σε περίπτωση που είναι εσφαλμένο.

Η πληρωμή των εκπονητών πραγματοποιείται μετά το πέρας των 15 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αφαιρουμένης της προμήθειας 32% της συνολικής τιμής της παραγγελίας που κρατείται υπέρ της INSTAPEN. Οι εκπονητές επιβαρύνονται με ενδεχόμενες προμήθειες συλλέγει η PayPal κατά την πληρωμή τους και τυχόν παρακρατήσεις από την τράπεζά τους, κατά την κατάθεση εμβασμάτων στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Σε περίπτωση που προκύψει οιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ του εκπονητή και του πελάτη, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, η INSTAPEN προβαίνει σε αναστολή της πληρωμής του εκπονητή, έως να επιλυθεί το ανακύπτον ζήτημα / πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπονητής οφείλει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση οιασδήποτε διόρθωσης ή τροποποίησης της πονήματος, ώστε να αποφευχθεί η μερική πληρωμή ή / και ακόμα η ακύρωση της πληρωμής του, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο εκπονητής λάβει αμοιβή για παραγγελία, εξαιτίας τεχνικού λάθους της INSTAPEN ή για παραγγελία για την οποία έχει ήδη λάβει την συμφωνημένη αμοιβή του υποχρεούται να την επιστρέψει ολόκληρη. Σε περίπτωση άρνησης, η INSTAPEN έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις, όπως την απενεργοποίηση του λογαριασμού, την μη παροχή δυνατότητας δημιουργίας νέου λογαριασμού, υπό την επιφύλαξη διεκδίκησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η INSTAPEN λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την πραγματοποίηση πληρωμής και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνης για οποιαδήποτε ενέργεια του εκπονητή είτε πράξη είτε παράλειψη ή / και καμία φορολογική ευθύνη προς τους πελάτες.

Οι εκπονητές δεσμεύονται να παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας, την οποία έχουν εκπονήσει στον πελάτη και απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιούν με οιονδήποτε τρόπο ολόκληρη την εργασία ή τμήμα αυτής, καθότι ο πελάτης διατηρεί πλέον τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Οι εκπονητές απαγορεύεται ρητά να υποβάλλουν προσφορά σε παραγγελία που αφορά τη συμμετοχή σε ακαδημαϊκές ή σχολικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκπονητή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε αυτόν.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης αιτηθεί την ακύρωση της παραγγελίας, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εκπονητή, ενώ έχει λάβει μέρος της εργασίας, ο εκπονητής θα λάβει το ποσό, ύψους του οποίου αντιστοιχεί στο τμήμα της εργασίας, το οποίο έχει εκπονήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ως εκπονητές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την Privacy Policy της INSTAPEN αναρτημένη εδώ.

13. Χρήστες / Πελάτες / Φοιτητές

Με σκοπό την υποβολή παραγγελίας και την λήψη προσφοράς, οι χρήστες δημιουργούν λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο της INSTAPEN.

Η INSTAPEN διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην δημοσίευση αίτησης προσφοράς / παραγγελίας, λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει ότι η αίτηση προσφοράς αντίκειται στην καλή πίστη ή / και στα συναλλακτικά ήθη.

Η INSTAPEN διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει παραγγελία λόγω γενικών ή ασαφών πληροφοριών. Όλες οι παραγγελίες ελέγχονται και ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπεριλάβει στην παραγγελία του σαφείς, έγκυρες και αληθείς πληροφορίες, σκοπό την ανάληψη και διεκπεραίωση της παραγγελίας. Επί παραδείγματι, μπορούν να επισημανθούν ορισμένα σημεία, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και να γίνει αναφορά σε τυχόν μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή του εκπονητή αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας της INSTAPEN και με τον τρόπο που αναφέρεται στους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ζητηθεί σε πελάτη από τον εκπονητή διαφορετικός τρόπος πληρωμής από αυτόν που προβλέπεται στους Όρους Χρήσης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την INSTAPEN και αντιστρόφως. Ο πελάτης αποδέχεται την ιδιότητα της INSTAPEN ως διαμεσολαβητή, για την πραγματοποίηση μίας πληρωμής.

Μέσα σε διάστημα 2 ημερών από την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης δύναται να αιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση στην παραγγελία. Σε περίπτωση που το διάστημα αυτό παρέλθει, η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη.

Μέσω της πλατφόρμας, ο πελάτης είναι σε θέση να ελέγχει τον χρόνο παράδοσης της τελικής εργασίας, καθώς και την κατάσταση της παραγγελίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής ο πελάτης λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό, το οποίο αναρτάται στο προφίλ, που διατηρεί το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού παραστατικού για ποσό πέραν της νόμιμης αμοιβής της, ήτοι για ποσό πέραν του 32% της συνολικής τιμής της παραγγελίας.

Το υλικό των εργασιών παραδίδεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η μη σύννομη χρήση τους με οιονδήποτε τρόπο, σε δημόσια ή ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Σε περίπτωση επιβάρυνσης με οιασδήποτε μορφή φόρους (π.χ. Φ.Π.Α.), ο φόρος θα εμφανίζονται στον πελάτη, πριν το στάδιο της πληρωμής.

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ως χρήστες / πελάτες, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την Privacy Policy της INSTAPEN αναρτημένη εδώ.

14. Αξιολογήσεις εκπονητών

Οι πελάτες μπορούν να προβούν σε αξιολόγηση, από τη στιγμή που μία παραγγελία ολοκληρώνεται και παραδίδεται από τον εκπονητή στον πελάτη, εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Μετά την πάροδο του ως άνω αναφερόμενου διαστήματος δεν μπορεί να προστεθεί αξιολόγηση ή να τροποποιηθεί αυτή που έχει υποβληθεί. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο μετά την πλήρη ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας. Για κάθε αξιολόγηση, οι χρήστες οφείλουν να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα από την εμπειρία της συνεργασίας τους και στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Απαγορεύεται ρητώς η υποβολή αξιολογήσεων, οι οποίες βασίζονται σε εικονικές συμφωνίες, προκειμένου να ασκήσουν επιρροή (θετική ή αρνητική) στην αξιολόγηση ενός χρήστη. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία λογαριασμών προς τους ως άνω σκοπούς.

Οι αξιολογήσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν ούτε από τον χρήστη που την έχει υποβάλει ούτε από την Εταιρεία, παρά μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο της αξιολόγησης παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή αντίκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, απαγορεύεται η υποβολή σχολίων που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη παραγγελία, που αφορούν διαδικασίες ή που σχετίζονται με την λειτουργία της πλατφόρμας.

15. Έλεγχος λογοκλοπής

H INSTAPEN, εφόσον το επιλέξει ο χρήστης κατά την ανάθεση της εργασίας σου στον εκπονητή της επιλογής του, ελέγχει την κάθε εργασία με απόλυτη προσοχή, ώστε να εξασφαλίσει μία εξ ολοκλήρου πρωτότυπη εργασία. Μετά το πέρας της συγγραφής της εργασίας από τον εκπονητή, γίνεται έλεγχος για να αποφευχθεί τυχόν λογοκλοπή. Για τον έλεγχο, χρησιμοποιούνται μηχανές αναζήτησης για την ανίχνευση και επιβεβαίωση της λογοκλοπής μίας εργασίας από διαδικτυακές και ακαδημαϊκές πηγές. Η INSTAPEN δε φέρει καμία ευθύνη για την διαδικασία και τα αποτελέσματα του ελέγχου λογοκλοπής.

Ο έλεγχος λογοκλοπής πραγματοποιείται από την Εταιρεία, εντός 48 ωρών, οι οποίες αντιστοιχούν σε εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς, έλεγχος λογοκλοπής δεν πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τις ημέρες αργίας. Σε περίπτωση που η καταληκτική προθεσμία παράδοσης της παραγγελίας συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει τόσο την εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, όσο και τον εκπονητή, μέσω του chat, 3 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης.

Υπάρχει ένα ποσοστό λογοκλοπής πάνω από το οποίο μια εργασία δεν γίνεται αποδεκτή. Η INSTAPEN μεριμνά ώστε η προς παράδοση εργασία δεν ξεπερνάει αυτό το ποσοστό. Προς τούτο, η παραγγελία δεν γίνεται αποδεκτή από την πλατφόρμα και η πληρωμή του εκπονητή αναστέλλεται αυτόματα.

Καμία εργασία δεν αποτελείται μόνο από πρωτότυπο κείμενο ή παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό λογοκλοπής. Ειδικά στις βιβλιογραφικές εργασίες, γίνεται εκτενής αναφορά σε άλλες εργασίες, επιστημονικά άρθρα, διαδικτυακές πηγές, κ.λπ. Για αυτό τον λόγο, ορίζεται ένα ποσοστό (20%), πάνω από το οποίο μια εργασία χρειάζεται διόρθωση ή απορρίπτεται. Στο ποσοστό αυτό, δεν προσμετρούνται οι παραπομπές εντός εισαγωγικών, μαθηματικοί πίνακες, βιβλιογραφικές αναφορές. Η τελική εργασία που θα λάβει ο χρήστης από τον εκπονητή, θα είναι πρωτότυπη και μοναδική. Δεν θα ξεπερνάει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο λογοκλοπής, ώστε να μπορεί να γίνεται δεκτή από τον πελάτη ως πρωτότυπη.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του ελέγχου λογοκλοπής.

Ο κάθε εκπονητής της ομάδας, αναλαμβάνει να γράψει μία εργασία αποκλειστικά με βάση παραγγελία του φοιτητή, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες. Αφού ολοκληρώσει την εργασία, την παραδίδει και παράλληλα παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα στον φοιτητή.

16. Διαφωνίες

Για οποιαδήποτε τυχόν διαφωνία μεταξύ πελάτη και εκπονητή, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, η Εταιρεία προτρέπει τα μέρη να επιχειρούν την επίλυσης της διαφωνίας, με αμοιβαία συμφωνία, στο πλαίσιο συζήτησης μέσω του chat συνομιλίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιονδήποτε λόγο, τότε οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με την INSTAPEN, με σκοπό την επίλυση του ζητήματος ή / και προβλήματος, κατά την συνεργασία.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δύναται να επικοινωνήσει με όποιο πρόσφορο μέσω με την Εταιρεία ως να επιλυφθεί της διαφοράς το Κεντρό Επίλυσης Προβλημάτων της Intapen.

Για οποιαδήποτε διαφορά ή / και διαφωνία των χρηστών του διαδικτυακού τόπου με την Εταιρεία INSTAPEN, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

17. Ειδικότερες δηλώσεις
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους παρόντες Όρους και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, οι οποίοι επικαιροποιημένοι θα βρίσκονται πάντοτε διαθέσιμοι στον διαδικτυακό τόπο. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι Όροι Χρήσης, όπως τούτοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.
  • Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διαφύλαξη των συμφερόντων και της ασφάλειας της ίδιας και των υπολοίπων χρηστών των υπηρεσιών της.
  • Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο και ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες και χρησιμοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου, ως προς την ακαταλληλότητα ή παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για την ποιότητα του περιεχομένου ή το επίπεδο της υπηρεσίας, που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες καλούνται να αναφέρουν οιαδήποτε παραβίαση, συνοδευόμενη από απόδειξη περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όταν αυτό απαιτείται. Περιεχόμενο, που έχει καταγγελθεί ενδέχεται να αφαιρεθεί.
  • Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από εκπονητή που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να την αφαιρέσει.
  • Η ανταλλαγή των αρχείων και των πληροφοριών, στο πλαίσιο παραγγελίας, μεταξύ του εκπονητή (writer) και του χρήστη, θα πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου. Η επικοινωνία με τους εκπονητές πραγματοποιείται μέσω της chat συνομιλίας. Ώστε, απαγορεύεται οι εκπονητές να ανταλλάσσουν προσωπικά δεδομένα με τους χρήστες / πελάτες.

  • τελευταία τροποποίηση: Μάιος 2024