Προσωπικά Δεδομένα

1. Εισαγωγή

Με την παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Επισκεπτών Ιστοτόπου (εφεξής «Πολιτική», «Privacy Policy»), η Εταιρεία μας με την επωνυμία «INSTAPEN» (εφεξής «Εταιρεία», «εμείς», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), σεβόμενη την ιδιωτικότητα των χρηστών και των επισκεπτών του ιστοτόπου της (εφεξής «επισκέπτες», «εσάς») και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Ώστε, να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία ενθαρρύνει τους επισκέπτες του ιστοτόπου της και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Πολιτική, για να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:


2. Νομοθετικό πλαίσιο

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ν. 4624/2019, ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν, κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR, εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») και υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις και περιορισμούς που ορίζουν.


3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας και νομιμότητα της επεξεργασίας (νομική βάση και σκοπός επεξεργασίας)

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι, μέσω του ιστοτόπου της, κατά περίπτωση συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σχέσεών σας με την Εταιρεία, υφισταμένων ή μελλοντικών, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της Εταιρείας μας. Ειδικότερα, υπό το ως άνω πρίσμα, η Εταιρεία μας, μέσω του ιστοτόπου της, συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, με τις εξής νομικές βάσεις και για τους εξής σκοπούς, κατά περίπτωση, ως αναφέρονται:

 • Εγγραφή φοιτητή: Για να εγγραφείτε ως φοιτητής / χρήστης των υπηρεσιών μας, απαιτείται μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / e-mail σας. Όταν εγγραφείτε, θα σας αποστείλουμε στο δηλωθέν e-mail σας, έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης, με σκοπό την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών σας με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).
 • Εγγραφή εκπονητή / συνεργάτης / writer: Για την εγγραφή σας ως εκπονητής, θα χρειαστεί να παράσχετε τα εξής δεδομένα σας: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, την ακαδημαϊκή εμπειρία σας, ενώ στο πεδίο «Λίγα λόγια για μένα» μπορείτε να γράψετε λίγα λόγια για εσάς, με σκοπό να περιγράψετε τον εαυτό σας, ώστε να επιλεχθείτε από τους φοιτητές. Επίσης, θα πρέπει να μας δηλώσετε ένα e-mail, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν έγκυρο λογαριασμό Paypal, ώστε να λαμβάνετε τις πληρωμές. Τα προσωπικά στοιχεία σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών σας με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).
 • Νέα παραγγελία / Φόρμα παραγγελίας: Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε μία νέα παραγγελία, συμπληρώνετε φόρμα παραγγελίας, με σκοπό την ανάρτηση της προς εκπόνηση εργασίας σας, αναφέροντας το είδος, το αντικείμενο και τον τίτλο της εργασίας, το ακαδημαϊκό επίπεδο, τον αριθμό λέξεων, το είδος των βιβλιογραφικών αναφορών, την προθεσμία εκπόνησης, καθώς και υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης αρχείων και υποβολής οδηγιών και σχολίων. Παρακαλούμε τους χρήστες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην ανάρτηση αρχείων και στην υποβολή οδηγιών και σχολίων, ώστε να μην κοινοποιούν δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα. Ώστε, η όλη διαδικασία πραγματοποιείται ανώνυμα. Σε κάθε περίπτωση και όταν πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τούτη είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών σας με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).
 • Επικοινωνία: Το όνομά σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), το θέμα της επικοινωνίας και όσες πληροφορίες εσείς μας παρέχετε στο πεδίο «μήνυμα», κατά τη σύνταξη μηνύματος προς την Εταιρεία, με σκοπό τη μεταξύ μας επικοινωνία, την απάντηση ερωτημάτων, την επίλυση ζητημάτων και την εν γένει διαχείριση θεμάτων, όπως είναι αναγκαίο για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης και παροχής βέλτιστων προς εσάς υπηρεσιών (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ) ή / και στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτησή σας, πριν από την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης μεταξύ ημών (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).
 • Tawk.to live chat: Στον ιστότοπο, λειτουργεί πρόγραμμα ζωντανής συνομιλίας, το οποίο παρέχεται από την «tawk.to» (www.tawk.to), με σκοπό την επικοινωνία των χρηστών που αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας και την επίλυση ερωτημάτων και ζητημάτων, κ.ά. Σημειώνεται ότι, κατά την ανωτέρω επικοινωνία, δε θα ζητούνται προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν του μικρού ονόματος του χρήστη (το οποίο ζητείται με σκοπό την αμεσότητα της επικοινωνίας), τα οποία μπορούν ενδεχομένως να ταυτοποιήσουν το φυσικό πρόσωπο που τα παρέχει. Ώστε, τα δεδομένα που συλλέγονται, δε χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη και δε συνενώνονται με τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του ονόματος, εκτός εάν προσωπικά δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς κατά την διάρκεια της ζωντανής συνομιλίας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «tawk.to» και την προστασία των δεδομένων σας μέσω αυτού, μπορείτε να επισκεφτείτε: www.tawk.to/data-protection/
 • Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας στους φοιτητές με ενημερώσεις σχετικές με τις παραγγελίες: Στην περίπτωση που αναρτάται μία παραγγελία από κάποιον φοιτητή για την οποία υποβάλλεται από κάποιον writer / εκπονητή προσφορά, ο φοιτητής ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), για την υποβολή της προσφοράς αυτής. Η επικοινωνία αυτή και η κατ’ επέκταση επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών σας με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).
 • Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας στους εκπονητές με ενημερώσεις σχετικές με τις προσφορές των φοιτητών: Όταν αναρτάται μία παραγγελία από κάποιον φοιτητή και εμπίπτει στο ακαδημαϊκό προφίλ – αντικείμενο και τα κριτήρια του εκπονητή, ο τελευταίος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την παραγγελία αυτή, ώστε να υποβάλλει προσφορά. Επιπρόσθετη ενημέρωση λαμβάνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπτωση αλλαγής προθεσμίας, απόσυρση αγγελίας, κ.ά. Η επικοινωνία αυτή και η κατ’ επέκταση επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών σας με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).
 • Τέλος, λαμβάνουμε τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στον ιστότοπό μας, όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας (βλ. και Πολιτική Cookies).

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία πραγματοποιείται μόνο εάν εσείς μας τα παρέχετε, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Πολιτική και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας μεριμνά ώστε να τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ). Ώστε, αποτρέπεται η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτή δεν απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού.


4. Αναγκαιότητα παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν τα υποκείμενα, στο πλαίσιο της συνεργασίας ή / και συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία είναι αναγκαία και απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών, όπως προσδιορίζονται στην Πολιτική, κατά περίπτωση.

Κατά συνέπεια, η μη παροχή των (υποχρεωτικών) δεδομένων αυτών καθιστά αδύνατη, κατά περίπτωση, την επίτευξη του βασικού σκοπού, για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ενδέχεται λ.χ. να καταστεί αδύνατη για την Εταιρία η εκπλήρωση της σύμβασης συνεργασίας ή η παροχή των υπηρεσιών, ως είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Κατά περίπτωση, πάντως, η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι προαιρετική. Στην περίπτωση αυτή, η μη παροχή των δεδομένων αυτών δεν συνεπάγεται συνέπειες, αναφορικά με τους κύριους σκοπούς της επεξεργασίας, δεδομένου ότι η παροχή τους έχει στόχο στη βελτιστοποίηση της ποιότητας, της παρακολούθησης και λειτουργίας της σύμβασης και της ποιότητας των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών, αλλά δεν καθιστά αδύνατη την ομαλή εξέλιξη αυτής.


5. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται, μέσω του ιστοτόπου της, ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως φερ’ ειπείν δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.


6. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ανήλικους

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται, μέσω του ιστοτόπου της, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων προσώπων.

Επισημαίνεται, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 ΓΚΠΔ συνδυαστικά με το άρ. 21 ν. 4624/2019).

Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι το ανήλικο τέκνο σας διέθεσε στην Εταιρεία μας δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Από πλευράς μας, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, άνευ της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα του, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών και για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών.


7. Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και, κατά κανόνα, δεν τα διαβιβάζει σε οιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, παρά μόνο όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα κατά περίπτωση διαβιβάζονται στα Τμήματα της Εταιρείας μας, τα οποία είναι εκάστοτε αρμόδια. Οι εξουσιοδοτημένοι από την Εταιρεία υπάλληλοι, οι οποίοι τα επεξεργάζονται για τους σκοπούς της συμβατικής και συναλλακτικής σχέσης μας και δεσμεύονται, με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, να διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων σας. Ακόμη, αποδέκτης των δεδομένων σας ενδέχεται να αποτελεί και η Μητρική Εταιρεία μας, με έδρα στην Κύπρο..

Κατά περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ρυθμιστικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή / και λοιπές αρχές και φορείς, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας, όταν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή για την τεκμηρίωση, άσκηση, υπεράσπιση ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων.

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά περίπτωση ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία μας αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της («Εκτελούντες την Επεξεργασία»). Τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει εντολή από την Εταιρεία να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της και υπό τις σαφείς εντολές και ρητές οδηγίες της. Η Εταιρεία μεριμνά, ώστε να δεσμεύεται συμβατικά για την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και εν γένει της τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας, βάσει του άρ. 28 ΓΚΠΔ.


8. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας δε διαβιβάζει καταρχήν τα δεδομένα σας προσωπικών χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας, κ.λπ.). Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.


9. Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διατήρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα για τους συγκεκριμένους προαναφερόμενους σκοπούς και διαρκεί για εύλογο χρονικό διάστημα, με σκοπό την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού (περιορισμός της επεξεργασίας).

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την Εταιρεία μας, κατά περίπτωση σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης σας με την Εταιρεία και των επιμέρους συμβατικών δεσμεύσεων της τελευταίας, αναλόγως της φύση αυτής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που έχουν ληφθεί και τύχει επεξεργασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο (π.χ. κατά την αποστολή μηνύματος ενδιαφέροντος, κ.λπ.), διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, για παράταση του χρόνου αυτού.

Η Εταιρεία εφαρμόζει ως μέγιστο διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες (φορολογικές, κ.λπ.) αρχές.

Σε όσες περιπτώσεις η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στην παρεχόμενη συγκατάθεση, τα δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας προς τη διατήρηση.


10. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα προσήκοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της τεχνολογικής και της φυσικής ασφάλειας, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία (άρ. 32 ΓΚΠΔ).


11. Παραβιάσεις δεδομένων

Η Εταιρεία επιδεικνύει, στο μέτρο του δυνατού, τη δέουσα επιμέλεια ως προς τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ώστε, παραμένει σε ετοιμότητα με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενης παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτό χαράζει, υιοθετεί, επικαιροποιεί και εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, σύμφωνες με τις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα.


12. Συλλογή Cookies

Για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούνται cookies, με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας, αναρτημένη στον ιστότοπό μας.


13. Ειδικότερη ενημέρωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία μας εξασφαλίζει την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), Facebook, Twitter, Instagram, Linked In, Youtube. Με την παρούσα παράγραφο και συνδυαστικά με το σύνολο της Πολιτικής μας, η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, μέσω των social media.

Έτσι, μέσω των social media, η Εταιρεία μας συχνά σας δίνει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων, αποστολής μηνυμάτων, ενημέρωσης για τα νέα μας, κ.λπ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι τόσο η Εταιρεία μας, όσο και ο αντίστοιχος υπεύθυνος λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας social media (Facebook, Instagram, κ.λπ.), κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ.

Ώστε, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να έχουμε πλήρη γνώση για το είδος των δεδομένων που οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας επεξεργάζονται, αλλά πάντως καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες, μεριμνούμε για τη διαμόρφωση των σελίδων μας στα social media και ενεργούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτουμε από τους υπεύθυνους λειτουργίας, με σκοπό να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους υπεύθυνους λειτουργίας των πλατφορμών στα social media και να ενημερωθείτε περαιτέρω, μπορείτε να ανατρέξετε, κατά περίπτωση:

 • Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: help.instagram.com/519522125107875
 • Twitter: twitter.com/en/privacy
 • LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • YouTube: www.youtube.com/yt/about/policies

Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των social media, οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι ιδίως η εξυπηρέτησή σας (όπου υφίσταται η δυνατότητα αυτή, π.χ. επικοινωνία μαζί μας με αποστολή μηνύματος ή ανάρτηση σχολίου).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας με τους ως άνω τρόπους, νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης αιτημάτων, ζητημάτων ή προβληματισμών που μας υποβάλλετε (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ).


14. Δικαιώματα υποκειμένων και τρόπος άσκησης

Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε όλα σας τα δικαιώματα, ως τούτα προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), πριν και κατά την επεξεργασία, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα (όπως αναλυτικά πραγματοποιείται με την παρούσα Πολιτική).
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 15 ΓΚΠΔ) στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή τη δυνατότητα γνώσης και λήψης αντιγράφου των δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων και πληροφοριών σας, που διατηρεί η Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα / «δικαίωμα στη λήθη» (άρ. 17 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό προϋποθέσεις και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των τυχόν νομικών αξιώσεων της Εταιρείας για τη διατήρηση των δεδομένων, βάσει των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το αίτημα για τη διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών δεδομένων δύναται να ικανοποιηθεί υπό συγκεκριμένες περιστάσεις και με την επιφύλαξη νόμιμων λόγων διατήρησης και συνέχισης της επεξεργασίας από την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται συμφέροντα της Εταιρείας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, αλλά τα δεδομένα δε μπορούν να διαγραφούν (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή δικαιούσθε να αιτηθείτε τη λήψη των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και όρους, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή όταν η επεξεργασία τελείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης υπέρτερου έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, όπως εναντίωση στην κατάρτιση προφίλ ή στην απευθείας εμπορική προώθηση (άρ. 21 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης, που αφορά τη δυνατότητα να ανάκλησης της συγκατάθεσης οιαδήποτε στιγμή, για την επεξεργασία, η οποία στηρίζεται στη συγκατάθεση (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ). Σημειώνεται, στην περίπτωση αυτή, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης, έως το χρονικό σημείο που ανεκλήθη.

Οιοδήποτε αίτημα αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως απευθύνεται εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@instapen.gr. Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνσή μας ή να καταθέσετε οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε αιτήματος, εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίησή του, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες ή / και περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των ενεργειών, για εξήντα (60) μέρες επιπλέον. Ασφαλώς, στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο θα ενημερώνεται για την ανωτέρω παράταση, εντός του χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1 - 3, 115 23, Αθήνα, τηλ. 210.6475600, www.dpa.gr).


15. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας
 • Η Εταιρεία δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πλέον πρόσφατη τροποποίηση.
 • Ο χρήστης του ιστοτόπου, διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

16. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

«INSTAPEN», Ακαδημίας 94, Αθήνα, Αττική, ΤΚ 17564, τηλέφωνο: +30 211 411 7517, e-mail: info@instapen.gr,


τελευταία τροποποίηση: Σεπτέμβριος 2022